Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý IV-2016

Lich tiep cong dan cua dai bieu HDND thanh pho Ha Noi quy IV-2016 - Anh 1

pv