Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích tự nhiên 2.695,5km². Qua những biến đổi của lịch sử, vùng đất Bình Dương ngày nay đã có nhiều lần thay đổi tên gọi khác nhau trong thời kỳ chiến tranh nhằm đáp ứng việc chỉ đạo chiến lược của từng giai đoạn lịch sử. Bình Dương có vị trí đặc biệt trọng yếu về chính trị, quân sự và kinh tế. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã một lòng đi theo Đảng, vượt qua mọi gian nan thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong chiến đấu chống ngoại xâm cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Bình Dương là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết cho cả hiện tại lẫn tương lai.

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; đồng thời nâng cao lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, vào dịp kỷ niệm 33 Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2003), Tỉnh ủy Bình Dương đã phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1930-1975. Cuốn sách này viết về sự ra đời và quá trình phát triển của Đảng bộ Tỉnh. Trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, các tổ chức Đảng ở Bình Dương vẫn luôn tồn tại giữa lòng dân, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam. Những thành quả đó là kết tinh của bao mồ hôi, nước mắt và máu xương của các thế hệ đồng bào, đồng chí và đã trở thành truyền thống bất khuất, là tài sản vô giá của Bình Dương. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng như Chỉ thị 15 ngày 28/8/2002 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ: “là làm cho mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân hiểu về Đảng, là giáo dục về Đảng; là tổng kết thực tiễn lịch sử làm rõ lý luận về con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm rõ bài học và lý luận về xây dựng Đảng; là góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay”. Trân trọng, tự hào về quá khứ vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương càng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, những di sản tinh thần vô giá mà các thế hệ cha anh đã để lại. Tiếp nối cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1930-1975, sau một thời gian sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn dự thảo, tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến các nhân chứng lịch sử và chỉnh lý, đến nay công trình lịch sử Đảng bộ Tỉnh thời kỳ 1975-2010 đã hoàn thành, gồm 7 chương với 692 trang. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, vào ngày 01/9/2011, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1975-2010. Đây là cuốn sách viết về quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong 35 năm qua. Việc biên soạn và phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1975-2010 nhằm hệ thống, đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của Bình Dương từ 1975-2010. Suốt chặng đường 35 năm đó, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1975-2010 chia ra các giai đoạn lịch sử ứng với những nhiệm vụ quan trọng trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, cụ thể là: - Giai đoạn từ 1975-1980: là giai đoạn Đảng bộ Tỉnh ổn định tình hình sau chiến tranh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ nhất. - Giai đoạn từ 1980-1985: là giai đoạn Đảng bộ Tỉnh lãnh đạo quân và dân vượt qua khó khăn thử thách, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh. - Giai đoạn từ 1986-1990: là giai đoạn Sông Bé – Bình Dương bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng. - Giai đoạn 1990-1996: là giai đoạn Sông Bé – Bình Dương vững bước trên đường đổi mới, bước đầu mở cửa và hội nhập. - Giai đoạn 1997-2001: là giai đoạn Bình Dương được tái lập; tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Giai đoạn 2001-2005: là giai đoạn tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Giai đoạn 2005-2010: là giai đoạn tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội với tốc độ nhanh và bền vững. Từ những giai đoạn lịch sử nêu trên, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1975-2010) rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh trong những chặng đường tiếp theo. Suốt 35 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đã nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên thành một tỉnh năng động trong thu hút đầu tư cả trong nước và nước ngoài, chuyển đổi từ một tỉnh nông nghiệp thành một tỉnh công nghiệp tiêu biểu của cả nước. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Với chính sách trải chiếu hoa đón các nhà đầu tư, tập trung phát triển các khu công nghiệp, tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh tăng mạnh qua các năm đã tạo tiền đề cho ổn định và phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đạt được như hôm nay là quá trình của sự tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm của Đảng bộ Sông Bé trước đây cũng như Đảng bộ Bình Dương hôm nay. Sự quyết tâm và ý thức trách nhiệm đó đều nhằm mục đích không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân cả vật chất lẫn tinh thần, góp phần cùng cả nước thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra. Việc biên soạn, phát hành tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1975-2010) góp phần giáo dục, động viên các thế hệ hôm nay và mai sau; ghi nhận công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Bình Dương trong 35 năm qua; rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần làm phong phú thêm lịch sử của toàn Đảng trong một thời kỳ mà tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động và thách thức nhưng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã vượt qua và giành được những thắng lợi có ý nghĩa thời đại sâu sắc, đưa đất nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và có vị trí cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, việc phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1975-2010) vào dịp kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 càng có ý nghĩa nhằm phát huy những thắng lợi của tỉnh nhà trong 35 năm qua mà lịch sử đã ghi nhận. Từ đó, tạo niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh, động viên mọi người hăng hái vượt qua những trở ngại, thử thách, tiếp tục giành những thắng lợi mới trong những giai đoạn lịch sử tiếp theo. Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1975-2010 là một công trình khoa học được thực hiện công phu, phản ánh chân thực và sinh động thực tiễn hoạt động cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Bình Dương từ sau ngày 30/4/1975 đến năm 2010. Công trình này là một bức tranh tổng thể các phong trào cách mạng của quần chúng trên mọi lĩnh vực; sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đã vượt qua vô vàn gian khó, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng; những bài học kinh nghiệm có giá trị cho cả hiện tại và tương lai từ thực tiễn hoạt động trong 35 năm, qua 9 kỳ đại hội của Đảng bộ Tỉnh. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp nối, hứa hẹn những thành tựu và truyền thống mới. T - H