Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên BKS CTCP ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) thông báo đã bán 12,800 cp, giảm sở hữu xuống còn 14,600 cp LHC.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Lan Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: LHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27,400 CP (tỷ lệ 1.37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 17,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 12,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,600 CP (tỷ lệ 0.73%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: thanh khoản chưa như yêu cầu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/10/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/11/2013.

HNX