Cuối quý 2/2012, LHC không có khoản vay nợ ngắn, dài hạn phải trả. Dòng tiền hoạt động tài chính 6 tháng 2012 vì vậy âm 19 tỷ đồng do phải trả gốc các khoản vay ngắn, dài hạn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ( LHC ) công bố báo cáo bán niên có soát xét.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2012 của LHC đạt 45,5 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ 2011.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của LHC đạt 4 tỷ đồng, tăng mạnh so với 6 tháng 2011. Trong khoản doanh thu từ hoạt động tài chính, có đến gần 3 tỷ đồng là khoản lãi từ việc bán cổ phiếu. Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng 3,4 tỷ đồng, khoản thu từ hoạt động tài chính của LHC 6 tháng 2012 lên đến 7,3 tỷ đồng.

Kết quả, LHC báo lãi 6 tháng 2012 đạt 8,9 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2011. Sau 6 tháng, LHC thực hiện 73,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2012.

Hàng tồn kho cuối quý 2/2012 chỉ còn 4,9 tỷ đồng, giảm 52% so với số dư đầu năm.

Cuối quý 2/2012, LHC không có khoản vay nợ ngắn, dài hạn phải trả. Các khoản nợ của LHC chỉ là các khoản nợ thương mại và trợ cấp mất việc cho cán bộ công nhân viên. Dòng tiền hoạt động tài chính 6 tháng 2012 vì vậy âm 19 tỷ đồng do phải trả gốc các khoản vay ngắn, dài hạn. Chi phí lãi vay giảm từ 1,2 tỷ đồng 6 tháng 2011 xuống còn 316 triệu đồng 6 tháng 2012.

EPS 6 tháng 2012 của LHC đạt 4.738 đồng.

Minh Thư

Theo TTVN/HNX