Từ 10/02-10/03/20115, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (HOSE: LGC) chỉ bán được 4,720 cp quỹ trong số 418,210 cp quỹ đã đăng ký bán trước đó do giá thấp hơn giá công ty muốn bán.

Giá giao dịch bình quân là 33,778 đồng/cp.

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - LGC - Bao cao ketq ua giao dich co phieu quy.pdf

Phương Châu