Không mảnh đất cắm dùi, cuộc đời của những con người ấy cứ lênh đênh trên dòng nước. Sống giữa Sài Gòn hoa lệ, nhưng họ thuộc về một thế giới khác.