"Người ta vẫn nói, khi yêu chẳng ai nồng nàn bằng đàn ông, nhưng khi bỏ thì cũng chẳng ai bạc bằng đàn ông. Do đó, đôi khi phụ nữ cũng cần biết cách bạc để sống".