Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí Gấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Le phi cap Giay phep thanh lap So Giao dich hang hoa la 200.000 dong - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh là 1,2 triệu đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với tổ chức, doanh nghiệp là 1,2 triệu đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 400 nghìn đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa là 200 nghìn đồng/giấy/lần cấp.

Tại các khu vực khác thì mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa bằng 50% mức thu tương ứng nói trên.

Thông tư cũng nêu rõ: Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Toàn bộ số tiền lệ phí thu được phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thì được để lại 50% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí.

Thông tư này có hiệu lực từ 1-1-2017, thay thế Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

H.Vân