Năm ngoái lúc tan hội mới diễn ra chuyện vặt hoa bẻ cành nên năm nay ban tổ chức yêu cầu phải bảo vệ hoa đến phút chót.