(Zing) - Những người tham gia lễ hội sẽ "trang trí" trên khắp cơ thể bằng bùn. Đây là lễ hội "Bloco de Lama" tại Parati, Brazil.