5 năm thực hiện chủ trương “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS)”, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Kết quả hoạt động của hệ thống CĐCS đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng cao.

LDLD tinh Quang Nam: Nang chat luong hoat dong cong doan co so - Anh 1

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Đặng Văn Chương trao quà hỗ trợ cho ngư dân các Nghiệp đoàn nghề cá.

Đa dạng hóa hoạt động

Đánh giá chung nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS Quảng Nam đến nay đã cơ bản đáp ứng được việc tập hợp CNVCLĐ gia nhập tổ chức CĐ và tham gia hoạt động của CĐCS. Đặc biệt các loại hình đơn vị, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ CĐCS được củng cố ổn định, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, được đoàn viên tín nhiệm. Thông qua hoạt động thực tiễn, nhiều cán bộ CĐ cơ sở nắm vững chính sách, pháp luật, nêu cao vai trò, trách nhiệm đại diện cho tập thể lao động, vì lợi ích của người lao động. Đáng chú ý, hoạt động CĐCS trong doanh nghiệp những năm qua với sự hướng dẫn, hỗ trợ của CĐ cấp trên đã có sự chuyển biến tích cực, tổ chức thương lượng và ký được TƯLĐTT có điều khoản có lợi cho người lao động; chủ động tổ chức đối thoại và duy trì chế độ làm việc định kỳ giữa BCH CĐ với ban giám đốc để phản ánh kịp thời những kiến nghị của CNLĐ, nên đã kịp thời phòng ngừa giải quyết có hiệu quả tranh chấp lao động.

Những hoạt động này tích cực góp phần hạn chế những tồn tại như sự phối hợp giữa CĐCS với chủ doanh nghiệp ở một số đơn vị còn thiếu chặt chẽ; chương trình, kế hoạch, quy chế, hoạt động còn xem nhẹ hoặc chủ doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi cho CĐ hoạt động... Đặc biệt, số lượng cán bộ chuyên trách CĐ chưa đảm bảo so với yêu cầu nhiệm vụ được giao, việc chỉ đạo hoạt động CĐCS dàn trải, thiếu sót qua đó cũng được khắc phục...

Không ngừng đổi mới

Tuy vậy, hiện nay LĐLĐ tỉnh Quảng Nam vẫn đối diện với nhiều thách thức. Hiện đội ngũ cán bộ CĐCS hoạt động kiêm nhiệm và thường xuyên biến động. Về năng lực, kinh nghiệm công tác CĐ nhiều cán bộ CĐCS chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng mức. Một số cán bộ CĐCS, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước còn e dè, ngại va chạm nên chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CĐCS. Một số CĐCS chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai nghị quyết của CĐ cấp trên chưa kịp thời. Ngoài ra việc thực hiện vai trò, chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ chưa được CĐCS quan tâm thực hiện tốt; kinh phí hoạt động CĐ còn khó khăn, việc trích kinh phí 2% chưa đảm bảo đúng theo quy định ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Để thực hiện mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ do Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra, hiện LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo CĐCS đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đặt biệt là sinh hoạt chuyên đề CĐ. Thứ đến tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ở CĐCS; định kỳ sơ, tổng kết nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ở từng cấp, qua đó bổ sung nội dung, giải pháp thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của CĐCS.

Mấu chốt của các biện pháp này LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tập trung tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chính trị, nghiệp vụ CĐ, kỹ năng đàm phán thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp. Với mục tiêu đó, phấn đấu trong nhiệm kỳ hoạt động, 100% cán bộ CĐCS đều được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo các kỹ năng liên quan đến hoạt động CĐ, đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức CĐ, nhất là CĐCS trong việc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động và CĐ, các chính sách liên quan đến người lao động, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ...

ĐẶNG VĂN CHƯƠNG (CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH QUẢNG NAM)