Ngày 7-11, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đối với dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, đại diện các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ và lãnh đạo 38 tỉnh, thành phố tham dự hội nghị.

Lay y kien gop y Du thao 'De an tong ket 10 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 (khoa X)' - Anh 1

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X), công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) và Kết luận Hội nghị T.Ư 5 (khóa XI). Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và truyền thông về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên. Cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được hoàn thiện. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được coi trọng. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói chung và việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X), kết luận Hội nghị T.Ư 5 (khóa XI) nói riêng trong những năm qua vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất nội dung dự thảo đề án, đồng thời kiến nghị một số chủ trương, giải pháp giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng cần quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đặt ra. Đề án giám sát, kiểm soát quyền lực cần sớm được xây dựng để có thể ngăn chặn từ gốc nguyên nhân phát sinh tham nhũng. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cần phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động ở các lĩnh vực nhằm giảm dần môi trường phát sinh tham nhũng, mang lại sự bình đẳng, công bằng cho người dân khi tiếp cận cơ quan công quyền…