Đó là nội dung của hội thảo do Kiểm toán Nhà nước tổ chức tại Hà Nội ngày 17/8. Mục tiêu của hội thảo là cụ thể hóa việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng kiểm toán đã được xác định trong Chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2020.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả công tác lập kế hoạch chiến lược kiểm toán hàng năm và trung hạn; đảm bảo cho KTNN có một hệ thống tổ chức, công cụ phương pháp và nguồn lực hợp lý trong công tác lập kế hoạch chiến lược. Theo PGS.TS Đinh Trọng Hạnh - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán, từ khi thành lập đến năm 2009, Kiểm toán nhà nước Việt Nam chưa thật sự có kế hoạch dài hạn và trung hạn. Đến tháng 4 năm 2010, Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc ban hành "Chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020". Đây là lần đầu tiên Kiểm toán Nhà nước có chiến lược hay kế hoạch dài hạn phát triển kiểm toán nhà nước, song đây chưa phải là chiến lược hay kế hoạch kiểm toán dài hạn mà chỉ là chiến lược toàn diện phát triển KTNN. PGS-TS Ngô Trí Tuệ - Kiểm toán Nhà nước cũng cho rằng, để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng kiểm toán cần phải xây dựng lộ trình; đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và ưu tiên thực hiện các giải pháp nhằm áp dụng tốt các phương pháp kiểm toán truyền thống thông qua việc hoàn thiện xây dựng quy trình, chuẩn mực kiểm toán và ban hành sổ tay hướng dẫn kiểm toán. Bên cạnh đó, từng bước dịch chuyển cách tiếp cận kiểm toán và tăng dần tỷ trọng kiểm toán hoạt động theo lộ trình cải cách quản lý nền tài chính quốc gia. Mặt khác, để nâng cao chất lượng kiểm toán phù hợp với chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, ông Vũ Tuấn Anh, Vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội khẳng định: Ngoài việc bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, cần xây dựng kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn gắn với mục tiêu và xu thế phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, KTNN xác định yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để lập kế hoạch kiểm toán, trong đó cần xác định mục tiêu xuyên suốt, cụ thể, trọng tâm, trọng điểm từng giai đoạn của hoạt động kiểm toán... Đồng quan điểm này, PGS.TS Đinh Trọng Hạnh cho rằng, việc xây dựng kế hoạch kiểm toán dài hạn và trung hạn là việc làm mới đối với KTNN Việt Nam, vì vậy cần tập trung xây dựng kế hoạch trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng quát về hoạt động KTNN. Đồng thời, triển khai xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, là giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch kiểm toán dài hạn./.