Trả lời Sở Xây dựng Phú Thọ về việc đề nghị có ý kiến về việc lập Đề án thành lập BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Đền Hùng, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Lap de an thanh lap BQLDA khu vuc Den Hung - Anh 1

Theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng “BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực do UBND cấp tỉnh thành lập gồm BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, đối với các tỉnh đã có quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới, khu bảo tồn thiên nhiên, được thành lập thêm BQLDA khu vực khi xét thấy cần thiết để quản lý các dự án thuộc khu vực đã được quy hoạch hoặc xem xét giao cho BQL khu vực phát triển đô thị để quản lý dự án.

Với quy định nêu trên, đề nghị Sở Xây dựng Phú Thọ xem xét về sự phù hợp với quy định của pháp luật khi lập đề án thành lập BQLDA khu vực Đền Hùng.

PV