(PL)- UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt dự án đầu tư lắp đặt 42 camera trên đường phố để tăng cường bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.