Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định sáp nhập Ban Chỉ đạo chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo 138/CP giúp Thủ tướng chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, TP thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; nghị quyết của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.