(Toquoc) - Bộ trưởng GTVT kiêm Chủ tịch Ủy ban ATGTQG Hồ Nghĩa Dũng vừa ký Quyết định 363/QĐ thành lập 8 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP tại một số tỉnh, TP.