QĐND Online- 6 nghệ sĩ múa rối vừa được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, đây là những nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp trong công cuộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...