Phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Thông qua phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, có đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Đến nay, đã có 145/199 khu dân cư có nhà văn hóa, 191/199 khu dân cư đã tổ chức khai trương xây dựng khu dân cư văn hóa, 100% khu có hương ước nếp sống văn hóa, 100% các xã, thị trấn có quy ước nếp sống văn hóa và các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các quy ước, hương uớc, quy định nếp sống văn minh được xây dựng chi tiết, cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và mang tính khả thi cao. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên được tổ chức sôi nổi, rộng rãi ở các cấp, đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa của người dân. Các giải thể thao và hoạt động của các CLB thể thao như: Bóng bàn, cầu lông, cờ tướng… được tổ chức thường xuyên, đã tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng, là động lực để thúc đẩy phong trào cả về bề rộng và chiều sâu. Cùng với xây dựng hương ước, quy ước về nếp sống văn hóa, các thiết chế văn hóa như: sân vận động, nhà văn hóa khu dân cư, khu vui chơi… từng bước được đầu tư xây dựng và hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa ở cơ sở. Nhiều lễ hội truyền thống, mang đậm bản sắc đã được phục dựng và lưu giữ có hiệu quả, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân gian trên địa bàn./.