Ngày 25/11/2016, Viện Khoa học Thanh tra đã nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý, điều hành của Viện Khoa học Thanh tra (KHTT)” do ThSTrần Tuấn Mẫn,Phòng Quản lý khoa học làm chủ nhiệm.

Lam ro van de phan cap trong quan ly dieu hanh cua cac don vi su nghiep cong lap - Anh 1

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Theo chủ nhiệm đề tài, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO trong cơ quan hành chính Nhà nước là một trong những giải pháp nhằm giúp xây dựng một quy trình xử lý công việc trong cơ quan một cách khoa học, hợp lý qua đó nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

Đối với Viện KHTT nói riêng, mặc dù quá trình thực hiện đã áp dụng đúng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế của cơ quan nhưng đi vào từng vụ việc cụ thể thì nhiều trường hợp còn lúng túng, bị động, khả năng kiểm soát công việc không cao, tình trạng các tài liệu không thu thập đủ, không được cập nhật, không được sắp xếp, lưu giữ đúng trình tự… Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là chỉ ra được những hoạt động có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO, qua đó đề xuất một số giải pháp ứng dụng tiêu chuẩn ISO trong công tác quản lý và điều hành của Viện KHTT trong thời gian tới.

Đề tài được thiết kế gồm 3 phần: i) Những vấn đề cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (HTQLCL ISO); ii) Thực trạng công tác quản lý, điều hành của Viện KHTT và mức độ đáp ứng theo nội dung các yêu cầu của ISO; iii) Đề xuất xây dựng và áp dụng ISO trong quản lý, điều hành của Viện KHTT trong thời gian tới.

Đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài Hội đồng Nghiệm thu (Hội đồng) cho rằng, đề tài được nghiên cứu công phu, vấn đề mà đề tài đưa ra có tính cấp thiết với Viện KHTT trong bối cảnh hệ thống quản lý này đã được Thanh tra Chính phủ xây dựng và áp dụng từ năm 2012.

Tuy nhiên để hoàn thiện đề tài cần điều chỉnh lại một số nội dung. Cụ thể, Chương I của đề tài cần khuôn lại, tập trung vào những mảng hoạt động chính của Viện KHTT. Tại Chương II, cần bổ sung đánh giá về chức năng, nhiệm vụ của Viện KHTT. Các giải pháp, kiến nghị tại chương III cần cụ thể, rõ ràng, tương ứng với những khó khăn mà phần thực trạng đã nêu ra. Về các quy trình quản lý chất lượng ISO mà đề tài xây dựng cần bổ sung một số nội dung về căn cứ về mặt pháp lý; mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Bên cạnh đó, đề tài cần làm rõ vấn đề phân cấp trong quản lý điều hành của các đơn vị sự nghiệp công lập do đây là căn cứ pháp lý và điều kiện tiên quyết để tiến hành xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO trong các đơn vị công lập.

Hội đồng nhất chí thông qua và đánh giá đề tài loại xuất sắc.

Phương Anh