Với mục đích tạo dựng một hình ảnh đáng kính và nghiêm khắc cần có của một quan tòa, Tòa thượng thẩm tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã ra quy định gồm 55 điều mà các quan tòa phải tuân thủ.