Dự án "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên" vừa kết thúc với kết quả ngoài mong đợi. Tuy nhiên, hiện nay việc phiên âm, biên dịch, bảo tồn và phổ biến kho tàng văn hóa dân gian quý báu này lại đang gặp khó khăn...