Chi cục Kiểm lâm tỉnh thừa nhận: Tình trạng phá rừng làm rẫy đang tăng đột biến từ đầu năm 2008, tăng 162 vụ với diện tích bị phá tăng 82,17 ha so với năm 2007, tập trung ở Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông