Đây là nội dung quan trọng trong Quyết định số 1565/QĐ-NHNN về việc quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành.

Cùng với đó, NHNNVN cũng vừa ra Thông báo số 220/TB-NHNN về một số mức lãi suất áp dụng từ ngày 1/7/2010. Cụ thể: lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8%/năm. T.B