BizLIVE - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas - mã GAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2013.

Trong năm 2013, doanh thu từ bán khí và vận chuyển khí chiếm tới 98,5% tổng doanh thu của GAS.

Theo báo cáo này, doanh thu thuần quý 4 đạt 16.575,8 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ 2012.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng 14,2% lên 12.751,7 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp quý 4 năm 2013 chỉ còn 3.824,1 tỷ đồng, giảm 3,8% so cùng kỳ 2012.

Trong kỳ, do phải trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi cho cả năm 2013; đồng thời trong năm này công ty cũng có một số tài sản mới đưa vào sử dụng khiến chi phí khấu hao tăng so với cùng kỳ 2012 nên lợi nhuận trước thuế của GAS giảm 7,5% còn 2.858,22 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 13,4% xuống còn 2.244,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 4 cũng giảm gần 300 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, xuống còn 2.194,68 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2013, doanh thu thuần của GAS đạt 65.445,02 tỷ đồng, giảm 4,2% so 2012. Trong đó chủ yếu là doanh thu từ bán khí và vận chuyển khí, đạt 64.491,16 tỷ đồng, chiếm tới 98,5% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động xây lắp và hoạt động khác năm 2013 của GAS giảm mạnh 35,5% so 2012, đạt 836,24 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 15.683,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 12.696,32 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 25,7% so thực hiện năm 2012.

So với kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm, GAS vượt 17,4% doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 đạt 12.384 tỷ đồng, tăng 26% so 2012. EPS cả năm của công ty đạt 6.530 đồng/cổ phiếu.

Cũng theo báo cáo tài chính, tính đến 31/12/2013, GAS có 18.293,13 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng hơn 5.540 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản tương đương tiền tăng mạnh nhất, tới hơn 5.531 tỷ đồng, đạt 15.421,65 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2013, công ty cũng có 761,7 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và ủy thác quản lý vốn từ 12 tháng trở xuống, tăng mạnh so với chỉ 65,8 tỷ đồng hồi đầu năm.

Với việc hoàn thành và gần hoàn thành nhiều hạng mục công trình dang dở, đặc biệt là dự án kho LPG lạnh và dự án nhà máy sản xuất ống thép dầu khí, tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của GAS đã giảm mạnh từ hơn 5.156,84 tỷ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn 2.804,7 tỷ đồng cuối 2013.

Hàng tồn kho cuối năm của GAS là hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu năm.

Tổng tài sản của GAS đến cuối năm đạt 50.503,54 tỷ đồng, tăng gần 5.360 tỷ đồng so với đầu năm.