CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF) cho biết, 9 tháng đầu năm Công ty đạt 40,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 31% kế hoạch cả năm.

Theo đó, tính riêng Quý III, LAF đạt 270,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, khoản chi phí về giá vốn hàng bán chỉ chiếm gần 82,6% tổng doanh thu trong khi cùng kỳ năm ngoái tỷ lệ này lên tới 91,2%, làm biến động tăng mạnh 265% khoản lợi nhuận gộp khi đạt tới 47,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Quý III của LAF theo đó cũng tăng lên tương ứng với mức lãi 19 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt đươc của LAF là 567 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ 2009. Kéo mức lãi trước và sau thuế 9 tháng đạt lần lượt là 53,74 tỷ đồng và 40,51 tỷ đồng, tăng tương đương 754% và 744% so với cùng kỳ năm 2009. Theo đó, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9 tháng đạt 4.068 đồng. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2010, Công ty đặt chỉ tiêu 907,5 tỷ đồng doanh thu và 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng hoạt động SXKD Công ty đã thực hiện 62,5% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 31%. V.Nguyễn LAF