Ngày 25/03/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM đã có thông báo số 334/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Lilama 10 (mã CK: L10) như sau:

Tài liệu đính kèm: L10: Ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông