ND - Ngày 27-6, tại huyện điểm văn hóa Trà Cú (tỉnh Trà Vinh), Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6.