“Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”.

Ky niem 99 nam Cach mang Thang Muoi Nga (7/11/1917 - 7/11/2016) - Anh 1

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH