Ngày 10.11, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) đã tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 2 năm 2007.