(CATP) Ngày 29-7-2009, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết từ đầu năm đến nay đã xử lý kỷ luật mười đảng viên (ĐV) trong tổng số 16 ĐV vi phạm sinh con thứ ba trở lên, trong đó có hai Đảng ủy viên cơ sở. Trong số mười ĐV bị kỷ luật có chín ĐV bị cảnh cáo, một bị cách chức, nhiều nhất là huyện Tam Bình (bảy ĐV). Hiện còn sáu ĐV vi phạm ở Long Hồ chưa xử lý kỷ luật.

Theo Công văn 3204-CV/UBKTTW ngày 22-6-2009 của UBKTTW về sửa đổi hướng dẫn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì “những đảng viên sinh con thứ ba trở lên trước ngày 22-3-2005 (ngày Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình), mà tổ chức Đảng có thẩm quyền đã xem xét, xử lý kỷ luật thì nay không xem xét lại; trường hợp chưa xem xét, xử lý thì nay không xem xét, xử lý”.