VHO- Chiều 23.7, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Ông Trương Tấn Sang được đề cử để bầu vào chức danh Chủ tịch nước Kết quả bầu cử như sau: I. BẦU CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 1. Người được giới thiệu ra ứng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội: Ông Nguyễn Sinh Hùng 2. Kết quả bầu cử: - Tổng số đại biểu Quốc hội: 500 - Số đại biểu Quốc hội có mặt: 498 Số phiếu đã phát ra: 498 Số phiếu đã thu về: 498 Số phiếu hợp lệ: 497 Số phiếu không hợp lệ: 01 3. Kết quả số phiếu bầu: + Số phiếu đồng ý: 457 phiếu (chiếm 91,40% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 40 phiếu (chiếm 8,0% tổng số đại biểu Quốc hội). Căn cứ vào Điều 80 Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng được quá nửa số phiếu bầu so với tổng số đại biểu Quốc hội, đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ra mắt - Ảnh Chinhphu.vn II. BẦU CÁC PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 1- Danh sách những người được giới thiệu ra ứng cử: 1. Ông Uông Chu Lưu 2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 3. Bà Tòng Thị Phóng 4. Ông Huỳnh Ngọc Sơn 2- Kết quả bầu cử: - Tổng số đại biểu Quốc hội: 500 - Số đại biểu Quốc hội có mặt: 498 Số phiếu đã phát ra: 498 Số phiếu đã thu về: 498 Số phiếu hợp lệ: 498 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử: * Ông Uông Chu Lưu + Số phiếu đồng ý: 492 phiếu (chiếm 98,4% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 6 phiếu (chiếm 1,2% tổng số đại biểu Quốc hội). * Bà Nguyễn Thị Kim Ngân + Số phiếu đồng ý: 483 phiếu (chiếm 96,6% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 15 phiếu (chiếm 3,0% tổng số đại biểu Quốc hội). * Bà Tòng Thị Phóng + Số phiếu đồng ý: 479 phiếu (chiếm 95,8% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 19 phiếu (chiếm 3,8% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Huỳnh Ngọc Sơn + Số phiếu đồng ý: 488 phiếu (chiếm 97,6% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 10 phiếu (chiếm 2,0% tổng số đại biểu Quốc hội). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh Chinhphu.vn 3- Căn cứ vào Điều 80 Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội, các ông (bà) sau đây đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội (xếp theo số phiếu từ cao đến thấp): 1. Ông Uông Chu Lưu 2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn 3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 4. Bà Tòng Thị Phóng III. BẦU CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 1- Danh sách những người được giới thiệu ra ứng cử: 1. Ông Bùi Văn Cường 2. Ông Phan Xuân Dũng 3. Ông Nguyễn Văn Giàu 4. Ông Trần Văn Hằng 5. Ông Phùng Quốc Hiển 6. Ông Nguyễn Văn Hiện 7. Ông Nguyễn Kim Khoa 8. Ông Phan Trung Lý 9. Bà Trương Thị Mai 10. Bà Nguyễn Thị Nương 11. Ông Nguyễn Hạnh Phúc 12. Ông Nguyễn Văn Phúc 13. Ông Ksor Phước 14. Ông Đào Trọng Thi 2- Kết quả bầu cử: - Tổng số đại biểu Quốc hội : 500 - Số đại biểu Quốc hội có mặt: 498 Số phiếu đã phát ra: 498 Số phiếu đã thu về: 498 Số phiếu hợp lệ: 465 Số phiếu không hợp lệ: 33 - Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau: * Ông Bùi Văn Cường + Số phiếu đồng ý: 236 phiếu (chiếm 47,2% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 229 phiếu (chiếm 45,8% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Phan Xuân Dũng + Số phiếu đồng ý: 454 phiếu (chiếm 90,8% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 11 phiếu (chiếm 2,2% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Nguyễn Văn Giàu + Số phiếu đồng ý: 440 phiếu (chiếm 88% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý : 25 phiếu (chiếm 5% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Trần Văn Hằng + Số phiếu đồng ý: 452 phiếu (chiếm 90,4% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 13 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Phùng Quốc Hiển + Số phiếu đồng ý: 457 phiếu (chiếm 91,4% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 08 phiếu (chiếm 1,6% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Nguyễn Văn Hiện + Số phiếu đồng ý: 401 phiếu (chiếm 80,2% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 64 phiếu (chiếm 12,8% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Nguyễn Kim Khoa + Số phiếu đồng ý: 428 phiếu (chiếm 85,6% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 37 phiếu (chiếm 7,4% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Phan Trung Lý + Số phiếu đồng ý: 434 phiếu (chiếm 86,8% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 31 phiếu (chiếm 6,2% tổng số đại biểu Quốc hội). * Bà Trương Thị Mai + Số phiếu đồng ý: 458 phiếu (chiếm 91,6% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 7 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu Quốc hội). * Bà Nguyễn Thị Nương + Số phiếu đồng ý: 459 phiếu (chiếm 91,8% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 6 phiếu (chiếm 1,2% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Nguyễn Hạnh Phúc + Số phiếu đồng ý: 447 phiếu (chiếm 89,4% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 18 phiếu (chiếm 3,6% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Nguyễn Văn Phúc + Số phiếu đồng ý: 217 phiếu (chiếm 43,4% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 248 phiếu (chiếm 49,6% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Ksor Phước + Số phiếu đồng ý: 455 phiếu (chiếm 91,0% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 10 phiếu (chiếm 2,0% tổng số đại biểu Quốc hội). * Ông Đào Trọng Thi + Số phiếu đồng ý: 458 phiếu (chiếm 91,6% tổng số đại biểu Quốc hội). + Số phiếu không đồng ý: 07 phiếu (chiếm 1,4% tổng số đại biểu Quốc hội). 3- Căn cứ vào Điều 80 Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội, với kết quả bỏ phiếu như trên, các ông (bà) sau đây đã trúng cử Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (xếp theo số phiếu từ cao đến thấp): 1. Bà Nguyễn Thị Nương 2. Bà Trương Thị Mai 3. Ông Đào Trọng Thi 4. Ông Phùng Quốc Hiển 5. Ông Ksor Phước 6. Ông Phan Xuân Dũng 7. Ông Trần Văn Hằng 8. Ông Nguyễn Hạnh Phúc 9. Ông Nguyễn Văn Giàu 10. Ông Phan Trung Lý 11. Ông Nguyễn Kim Khoa 12. Ông Nguyễn Văn Hiện * Sau khi ra mắt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp. Kết thúc phiên họp, thay mặt UBTV Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo đó, ông Trương Tấn Sang, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư được đề cử vào chức danh Chủ tịch nước. Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ngày sinh: 18/01/1946 - Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Ngày vào Đảng: 26/5/1977 – Ngày chính thức: 26/5/1978 - Trình độ được đào tạo: + Giáo dục phổ thông: 10/10 + Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính – Kế toán + Học hàm, học vị: Tiến sĩ + Ngoại ngữ: Bulgari D - Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 1 (năm 2002); Huân chương Itsara hạng 1 của Lào (năm 2007) - Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10 và 11 - Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11 - Đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12, 13 Tóm tắt quá trình công tác 9/1966-12/1970: Sinh viên ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội 1/1972-12/1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính 1/1978-9/1982: Nghiên cứu sinh tại ĐH Kinh tế Các Mác, Bungari 10/1982-10/1986: Phụ trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng Phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính. 10/1986-1/1990: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uy cơ quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế Trung ương. 2/1990-9/1992: Cục trưởng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính. 10/1992-11/1996: Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính. 11/1996-6/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ 9 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa 10, 11. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Từ 7/2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ. Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa 12. Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quốc hội khóa 13. P.V