Nguyễn Cường

Ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XIV: Bao dam quan ly chat che tai san cong - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Chiều 10-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Dự án Luật gồm 10 chương, 137 điều. Đây là lần đầu Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này tại phiên họp toàn thể tại hội trường. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về sự cần thiết sửa đổi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và khái niệm tài sản công; tính thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật liên quan; nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công; công khai tài sản công... Đa số ý kiến nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật trong thời gian vừa qua. Việc sửa đổi sẽ thể chế hóa Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 về tài sản công, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công, góp phần khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.