Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng đã khai mạc. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh trình bày năm 2007, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản như kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa ước tăng 13,2% so với năm 2006.