Ngày 26/08/2014, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 318/QĐ-SGDHCM về việc nhắc nhở trên toàn thị trường đối với CTCP Khoáng sản NaRì Hamico (HOSE: KSS) như sau:

Nguyên nhân là KSS liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính.

Khoản 3 điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC quy định như sau:
"Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì phải công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc quý".

Gia Nguyên