UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận như sau: Phạt tiền 80 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Ngày 17/7/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (Mã chứng khoán: KSA niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh) do Công ty chậm báo cáo và công bố thông tin về: Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2011; BCTC bán niên công ty mẹ và hợp nhất năm 2011; BCTC Quý II/2011, BCTC Quý IV/2011 công ty mẹ và hợp nhất, BCTC Quý I/2012; Báo cáo thường niên năm 2010 và năm 2011; Báo cáo quản trị công ty theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận như sau: Phạt tiền 80 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Sau khi Công ty chấp hành Quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới UBCKNN trước ngày 18/8/2012, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo TTVN/UBCKNN