Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa thông báo nghị quyết của Hội đồng Quản trị sẽ không đưa ra phương án chuyển đổi ngành nghề kinh doanh trong đại hội cổ đông lần tới nữa.

Theo thông báo ngày 25/3, Hội đồng Quản trị KLS cho rằng việc thay đổi ngành nghề kinh doanh là một định hướng vì lợi ích của Công ty và đảm bảo sự phát triển của công ty trong dài hạn. Tuy nhiên do phương án thay đổi chưa nhận được sự đồng thuận của cổ đông nên Hội đồng Quản trị đã nghiêm túc cân nhắc và nhận thấy thời điểm hiện nay chưa phù hợp để thực hiện phương án thay đổi ngành nghề. Hội đồng Quản trị KLS nhất trí không đưa ra phương án thay đổi ngành nghề kinh doanh để trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (lần 2) nữa và lần họp tiếp theo (nếu có). KLS cũng cho biết việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và triển khai hoạt động kinh doanh mới là một quá trình khó khăn, phải thực hiện trong thời gian dài. Mặc dù vẫn giữ nguyên là Công ty Chứng khoán nhưng KLS sẽ theo định hướng hoạt động mới là đi sâu vào đầu tư dài hạn và tham gia quản trị doanh nghiệp. Được biết, đại hội cổ đông lần một của KLS ngày 19/3 đã thất bại do chỉ có 33,15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.