Ngày 2-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 (mở rộng), nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Kinh te - xa hoi tai Binh Duong tang truong on dinh - Anh 1

Nổi bật trong công tác lãnh đạo của Đảng là tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả khả quan với 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như: tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,1%; GRDP bình quân đầu người đạt 108,6 triệu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 143.318 tỷ đồng, tăng 21%; thu hút đầu tư nước ngoài đến ngày 15-11 đạt gần hai tỷ USD; tổng thu ngân sách ước thực hiện đạt 40 nghìn tỷ đồng, tăng chín % so với năm trước, đạt 106% dự toán Trung ương giao…

Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của tổ chức Đảng tiếp tục được đổi mới, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, là: Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của một vài cấp ủy trực thuộc còn chưa tốt, vai trò tham mưu còn hạn chế; tính chủ động và sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý những vấn đề phát sinh chưa kịp thời, đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung của tỉnh.

Nhiệm vụ năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, huy động có hiệu quả các nguồn lực, đổi mới thu hút đầu tư phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2017 cao hơn năm 2016; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự vững mạnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương lưu ý cần tập trung một số vấn đề trọng tâm trong năm 2017, như: Tiếp tục triển khai đồng bộ trong các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với lộ trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển và mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư thông qua các phương thức đối tác công tư, nhất là đối với các dự án quan trọng của tỉnh; tiến hành rà soát, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trọng điểm, bức xúc của tỉnh… Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến phong cách, lề lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc chấp hành quy chế làm việc và thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng của các cấp ủy trực thuộc nhằm thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.