Ngoài chọi chó, chọi cừu, chọi trâu, chọi ngựa... ở Trung Quốc còn có cảnh đấu bò đầy kinh hoàng.