Cùng với chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, Kim Nỗ đẩy mạnh tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở, từng bước hiện đại hóa. Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn Kim Nỗ ngày càng đổi mới.

Với vị trí địa lý được coi là vùng lõm của huyện Đông Anh, lại chịu ảnh hưởng của dự án sân golf, chính vì vậy Kim Nỗ không thuận lợi trong phát triển kinh tế như các xã trong khu vực. Tuy nhiên, những năm đổi mới, kinh tế-xã hội và bộ mặt đô thị của Kim Nỗ đã và đang khởi sắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân được nâng cao. An ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Kim Nỗ được đẩy mạnh.

Kim No, Dong Anh: Phat trien san xuat ket hop thuong mai dich vu - Anh 1

Cùng với chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, Kim Nỗ đẩy mạnh tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở, từng bước hiện đại hóa hệ thống điện, đường, trường, trạm. Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn Kim Nỗ ngày càng đổi mới. Chất lượng giáo dục cũng từng bước được nâng lên. Công tác dân số, gia đình, trẻ em được chú trọng. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư duy trì hiệu quả.

Trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo; bảo vệ an ninh tổ quốc và đền ơn đáp nghĩa, chính sách thương binh, chăm sóc gia đình liệt sỹ, người có công trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc được quan tâm. Tuy nhiên, do là xã thuần nông, do vậy, hàng năm tổng thu nhập nông nghiệp vẫn chiếm ở mức cao. Công tác xây dựng nông thôn mới mặc dù đã đạt 17/19 tiêu chí nhưng còn 02 tiêu chí khó là trường THCS chưa đạt diện tích để đạt chuẩn; Trung tâm Văn hóa xã đã có mặt bằng nhưng kinh phí địa phương còn khó khăn chưa xây dựng đã ảnh hưởng đến các tiêu chí NTM của xã.

Mục tiêu của Kim Nỗ, đặc biệt là UBND-BCĐ xây dựng NTM của xã đang tập trung quyết liệt để triển khai các hạng mục, tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích NTM trong năm 2016. Chính vì vậy, lãnh đạo Đảng và Chính quyền xã kim Nỗ xác định cần phải năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội, đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa về mọi mặt. Phát huy dân chủ, đoàn kết hoàn thành các mục tiêu Kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Trong đó, chỉ đạo các thôn dân chủ bàn bạc, thảo luận thống nhất định hướng chuyển đổi các vùng cây trồng đến năm 2020 với diện tích được quy hoạch.

Những tháng cuối năm 2016, chính quyền xã Kim Nỗ đã và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thanh các mục tiêu đã đề ra chủ yếu: thực hiện ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu phát triển sản xuất theo hướng thương mại, dịch vụ, nông nghiệp. Huy đông mọi nguồn lực (kể cả trong dân) để đầu tư xây dựng NTM.

Tăng cường công tác quản lý các dịch vụ, trọng tâm về ATVSTP, kinh doanh thương mại văn minh. Nâng cao hiệu quả hoạt động các HTXDV. Vận động cá nhân và hộ gia đình tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch. Tiếp tục hưởng ứng thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Duy trì và giữ vững 17 tiêu chi NTM; đồng thời thực hiện xong việc xây dựng NTM vào cuối năm 2016.

Chú trọng công tác giáo dục, y tế, VHXH và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện tốt hệ thống văn bản theo ISO 9001-2008. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Tăng cường đối thoại với công dân, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong địa bàn. Phấn đấu hướng tới mục tiêu dân giàu, xã mạnh một cách toàn diện.

Nguyễn Đình Long/KD&PL