Đây là thông điệp được nhắc lại xuyên suốt trong ấn phẩm thứ 6 của Sách Trắng 2014 - Các vấn đề Thương mại/Đầu tư và Kiến nghị vừa được công bố chiều 11.11 của Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam - EuroCham.

Quang cảnh lễ công bố

Trong ấn phẩm này, các tiểu ban ngành nghề của EuroCham nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả và có sự phối hợp thông qua việc khởi tố kiên quyết hơn các hành vi vi phạm, vì việc thiếu một cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ mạnh có tác động đến phần lớn các ngành như Dược phẩm và Kinh doanh nông nghiệp.

Một vấn đề tồn tại khác cũng được nhấn mạnh đó là sự thiếu nhất quán trong quá trình thực thi khung pháp lý tại Việt Nam.

Chủ tịch EuroCham, ông Preben Hjortlund, nhấn mạnh: “Mặc dù một số ngành đã có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhưng thách thức chính vẫn xoay quanh việc thực hiện các quy định. Vấn đề này phần lớn là do sự chậm trễ trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi luật và việc chính quyền địa phương các cấp có cách hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật khác nhau”.

Điều này được các doanh nghiệp châu Âu ghi nhận cụ thể như việc tạo những cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường. Chẳng hạn như, Nghị định 102/2010/NĐ-CP, ngày 1.10.2010, quy định rõ rằng doanh nghiệp đã thành lập ở Việt Nam có sở hữu nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ có thể hưởng các điều kiện đầu tư như đối với nhà đầu tư trong nước.

Tuy nhiên các doanh nghiệp thành viên của EuroCham cho rằng không có một sự nhất quán trong việc diễn giải và áp dụng luật ở các cơ quan cấp giấy phép đầu tư tại địa phương. Một số cơ quan còn cho rằng công ty Việt Nam trở thành công ty có vốn sở hữu nước ngoài bất kể tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài là bao nhiêu.

Bên cạnh việc tóm lược những vấn đề chính mà các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang đối mặt, xuyên suốt ấn phẩm, các doanh nghiệp châu Âu cũng đánh giá cao mối quan hệ và sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ với EuroCham.

Ấn phẩm thường niên của EuroCham đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trường kinh doanh, kinh tế và pháp lý hiện tại của Việt Nam dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, qua đó cung cấp thông tin cho công tác hoạch định chính sách cũng như tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu với Chính phủ Việt Nam.