Sẽ không bắt buộc học sinh học mỹ thuật, thủ công, âm nhạc, giáo dục hướng nghiệp.