PN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Quốc hội kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức ở TP.HCM.

Theo UBND TP, chính sách tuyển dụng công chức của TP hiện nay là thi tuyển. Riêng đối với trường hợp tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo ĐH trong nước; tốt nghiệp ĐH, sau ĐH loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài hoặc người có trình độ đào tạo từ ĐH trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì tiếp nhận không cần qua thi tuyển.

Ngoài ra, TP còn có chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ; chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ; chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn. Với các chương trình đào tạo và tuyển dụng như hiện nay, trung bình hàng năm TP tuyển khoảng 1.200 - 1.500 công chức.

Hiện nay, chế độ chính sách về tiền lương quy định thống nhất cho cả nước mà chưa xem xét đến đặc thù của TP là chưa phù hợp. Chế độ chính sách tiền lương hiện nay chưa đảm bảo được chi phí cho cuộc sống của công chức, viên chức tại TP. Điều này cũng dẫn đến chế độ thu hút nhân tài chưa thực sự hiệu quả; dẫn đến tình trạng công chức, viên chức được đào tạo sẵn sàng chấp nhận bồi thường chi phí đào tạo để chuyển sang làm việc cho các đơn vị tư nhân hoặc nước ngoài có mức lương cao hơn.

PHAN TRÍ