Công văn phát tới các đơn vị thực thi Bộ GD-ĐT đã thông báo cụ thể các nội dung kiểm tra. Thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 2/5/2013 đến 31/7/2013.

Trước khi đoàn công tác tới kiểm tra, Bộ đề nghị các đơn vị gửi báo cáo trước, nội dung cụ thể gồm có: tình hình chung về công tác xét đạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm; những thuận lợi, khó khăn trong việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở; kết quả xét đạt, bổ nhiệm và miễn nhiệm từ năm 2009 đến 2012…

Bộ sẽ tiến hành kiểm tra công tác xét đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các cơ sở giáo dục đại học có Hội đồng chức danh giáo sư.

Các đơn vị cũng được phép gửi những đề xuất, kiến nghị với Bộ để công tác xét duyệt, bổ nhiệm được hoàn thiện hơn.

Nguyễn Thảo