Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý sau thanh tra đối với UBND huyện, thị xã, thành phố.

Kiem tra cong tac phong, chong tham nhung, xu ly sau thanh tra - Anh 1

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ảnh: Cảnh Nhật

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng nội dung sai phạm phổ biến được phát hiện qua thanh tra và công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Qua đó, tìm ra vướng mắc, bất cập trong việc triển khai, thực hiện Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tiến độ việc thực hiện kế hoạch thanh tra; tính chính xác, hợp pháp các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thanh tra huyện...

Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2016; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; công tác minh bạch tài sản, thu nhập. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với công tác chỉ đạo điều hành các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện kết luận thanh tra và kết quả xử lý sau thanh tra tại đơn vị. Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh.

Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 17- 20/10/2016.

Cảnh Nhật