QĐND Online - Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong hai ngày 20 và 21-10-2012, Ban thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

QĐND Online - Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong hai ngày 20 và 21-10-2012, Ban thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Huy Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhấn mạnh, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa hết sức quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, thời gian qua, Ban thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện Nghị quyết; Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và trực tiếp chỉ đạo triển khai học tập quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc bao gồm 6 lớp học, chủ yếu vào các ngày thứ 7, chủ nhật bao gồm 100% tổ chức đảng, 97% đảng viên tham gia; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW, Kế hoạch 03 KH/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 12 và 27 của Ban Tuyên giáo Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối và ban hành Quyết định 165-QĐ/ĐUNHCT về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, người lao động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các của Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống; thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ tập hợp tham gia ý kiến của các đối tượng cần lấy ý kiến đóng góp, đánh giá và Dự thảo báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của tập thể Ban Thường vụ, đồng thời có sự phân công các thành viên đảm bảo yêu cầu công việc; ban hành Nghị quyết BCH lãnh đạo đẩy mạnh hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh và lãnh đạo thực hiện có kết quả việc triển khai NQTW4 trong toàn Đảng bộ.

Để hội nghị kiểm điểm đạt kết quả cao, đồng chí Phạm Huy Hùng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình nhằm làm rõ những hạn chế yếu kém của Ban Thường vụ trong thời gian qua để từ đó khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đề ra. Đồng chí đề nghị các đồng chí tham gia kiểm điểm cần bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp kiểm điểm theo Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng và của Đảng ủy Khối. Việc phê bình phải nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng, bảo đảm thực chất; phân tích sâu sắc, làm rõ nguyên nhân những hạn chế. Qua kiểm kiểm nêu ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân, tiếp tục cụ thể hóa thành chương trình công tác đáp ứng yêu cầu đổi mới, quyết tâm xây dựng hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Liêm