QĐND - Từ ngày 21 đến ngày 28-8, Quân ủy Trung ương (QUTW) tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTW đến dự và khai mạc Hội nghị; đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, ủy viên Thường vụ QUTW đến dự.

QĐND - Từ ngày 21 đến ngày 28-8, Quân ủy Trung ương (QUTW) tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTW đến dự và khai mạc Hội nghị; đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, ủy viên Thường vụ QUTW đến dự.

Với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, sâu sắc, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị khẳng định: QUTW, Thường vụ QUTW là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu; trước tác động diễn biến phức tạp của tình hình, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội và toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chế độ XHCN, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu; giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời QUTW đã nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm như: Về dự báo định hướng tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; một số cán bộ, đảng viên ở mức độ khác nhau có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, công tác quản lý học viên ở một số trường quân đội; cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng quân đội và việc chậm ban hành hướng dẫn thực hiện một số chính sách cán bộ; tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế…

Với quyết tâm chính trị cao, QUTW đã đề ra các giải pháp để khắc phục; đồng thời từng đồng chí ủy viên QUTW căn cứ kết quả kiểm điểm của tập thể, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trước những hạn chế, khuyết điểm của tập thể QUTW, Thường vụ QUTW và xác định biện pháp sửa chữa thời gian tới. Sau Hội nghị, Thường vụ QUTW chỉ đạo, thông báo rút kinh nghiệm và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình có chất lượng.

Huy Thiêm