Mới đây, Chánh Thanh tra tỉnh Long An Phan Hữu Hạnh đã ký kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn, tình hình hoạt động kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước (NSNN) tại Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) tỉnh Long An từ năm 2012 - 2015.

Tại kết luận ban hành ngày 18/7/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Long An chỉ rõ những hạn chế thuộc về Giám đốc và Kế toán trưởng Quỹ ĐTPT tỉnh và đề nghị “tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm người đứng đầu và các cá nhân có liên quan”.

Hưởng lợi trên 16 tỷ nhưng chưa nộp tiền sử dụng vốn NSNN

Qua thanh tra, đơn vị chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu, cho vay đúng đối tượng, đúng lãi suất được phê duyệt góp phần giải quyết khó khăn tài chính cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc UBND tỉnh giao Quỹ ĐTPT đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Lavie là không đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, quy định phạm vi hoạt động của Quỹ ĐTPT địa phương bao gồm: “1. Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; 2. Đầu tư, bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án; cho vay đầu tư; góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; 3. Ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư, thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn cho ngân sách địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Bên cạnh đó, việc Quỹ ĐTPT sử dụng phần lợi nhuận được chia từ vốn góp tại Công ty TNHH Lavie giai đoạn 1996 - 2008, số tiền 16.117.834.250 đồng vào vốn hoạt động của Quỹ để gửi tiết kiệm, cho vay kể từ ngày 31/8/2015 nhưng chưa thực hiện nộp tiền sử dụng vốn NSNN là chưa đúng quy định tại Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh, mức thu tiền sử dụng vốn NSNN là 3%/năm, từ ngày 31/8/2015 đến 31/12/2015 với số tiền 165.207.801 đồng.

Trách nhiệm để hạn chế thuộc về Giám đốc và Kế toán trưởng Quỹ ĐTPT tỉnh.

Chi khen thưởng không đúng

Theo Thanh tra tỉnh, Quỹ ĐTPT thực hiện chế độ tài chính đúng quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP. Tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận qua các năm. Việc hạch toán doanh thu, chi phí đúng quy định tại Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 và Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/2/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ ĐTPT địa phương. Chế độ kế toán thực hiện theo quy định tại Thông tư 49/2009/TT- BTC ngày 12/3/2009 của Bộ Tài chính, sổ sách kế toán lập đầy đủ, chứng từ thu, chi hợp pháp, hợp lệ, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lưu trữ hồ sơ gọn gàng.

Tuy nhiên còn hạn chế như: Chi khen thưởng ngoài ngành với tổng số tiền 138.550.000 đồng từ Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành là không đúng quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 40 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, quy định: “Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành được sử dụng để thưởng cho Hội đồng Quản lý và Ban Giám đốc Quỹ ĐTPT địa phương”.

Ngoài ra, việc xây dựng quy chế chi và thực hiện chi hội nghị vượt định mức với tổng số tiền 32.800.000 đồng là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trách nhiệm để hạn chế nêu trên thuộc về Giám đốc và Kế toán trưởng Quỹ ĐTPT tỉnh.

Kiểm điểm người đứng đầu và các cá nhân liên quan

Căn cứ vào kết quả của đoàn công tác, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-TTr ngày 21/6/2016 về việc thu hồi tiền sử dụng vốn NSNN từ ngày 31/8/2015 đến ngày 31/12/2015 đối với Quỹ ĐTPT tỉnh với số tiền là 165.207.801 đồng.

Qua thanh tra, đối chiếu với quy định pháp luật và xem xét giải trình của Quỹ ĐTPT tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Quỹ ĐTPT: Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm người đứng đầu và các cá nhân có liên quan đối với những hạn chế đã nêu trên. Hạch toán số tiền 16.117.834.250 đồng mà Quỹ ĐTPT đã nhận từ lợi nhuận được chia vốn góp tại Công ty TNHH Lavie giai đoạn 1996 - 2008 vào tài khoản theo dõi riêng, chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Nộp tiền sử dụng vốn NSNN đối với phần lợi nhuận được chia giai đoạn 1996 - 2008 Quỹ ĐTPT đã nhận số tiền 16.117.834.250 đồng (3%/năm kể từ ngày 01/01/2016) theo văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Xây dựng quy chế chi hội nghị, chi khen thưởng ngoài ngành đúng theo quy định pháp luật.

Đối với Sở Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị có văn bản hướng dẫn Quỹ ĐTPT nộp tiền sử dụng vốn NSNN đối với phần lợi nhuận được chia giai đoạn 1996 - 2008 Quỹ ĐTPT đã nhận số tiền 16.117.834.250 đồng (3%/năm kể từ ngày 01/01/2016) và phần lợi nhuận được chia từ vốn góp tại Công ty TNHH Lavie giai đoạn 2009 - 2013 sau khi có chủ trương của UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị UBND xem xét việc giao Quỹ ĐTPT làm đối tác liên doanh trực tiếp tại Công ty TNHH Lavie đúng theo quy định pháp luật.

Căn cứ Điều 40, Điều 58 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/10/2010, Chánh Thanh tra Phan Hữu Hạnh yêu cầu: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra yêu cầu Quỹ ĐTPT tỉnh, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản cho Thanh tra tỉnh Long An.

Quỳnh Vy