3 tháng cuối năm 2016 là thời gian nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, chính vì vậy một trong những giải pháp được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao các Sở, ngành, địa phương là tập trung sản xuất đẩy mạnh kích cầu đầu tư và tiêu dùng.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các kế hoạch năm 2016 - phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10,5% trong 3 tháng cuối năm 2016 để đạt chỉ tiêu kế hoạch tăng 8,5% -9% của cả năm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, ngành chỉ đạo quyết liệt trong các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016 và các giải pháp liên quan đến an sinh xã hội.

Kich cau dau tu, day manh san xuat - Anh 1

Một trong những giải pháp là kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm

Một trong những giải pháp Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, địa phương là phải kích cầu đầu tư, thúc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và kích cầu tiêu dùng, xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng GRDP của thành phố. Để đạt kế hoạch trên các cấp, ngành thực hiện hiệu quả công việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó tập trung tháo gỡ về vốn và thị trường; kết nối ngân hàng- doanh nghiệp; mở rộng tín dụng, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ lãi suất...(Thành phố cũng dự kiến trong tháng 11 sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp; Hội nghị điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội).

Cùng với đó Thành phố cũng đưa ra giải pháp, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh việc đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết vướng mắc các thủ tục đầu tư; Đẩy mạnh thu hút và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án ODA, FDI; Quan tâm chỉ đạo đầu tư các công trình bức xúc dân sinh như xử lý rác, thoát nước, giải quyết ùn tắc giao thông...

Theo đó thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đã có chủ trương đầu tư, có giấy phép đầy đủ tiến hành khởi công để giải ngân các dự án. Những dự án thuộc thẩm quyền của các quận huyện sẽ chú ý đẩy nhanh tiến độ thi công để đẩy mạnh giải ngân tiền xây dựng cơ bản; đôn đốc nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đặc biệt là nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Cùng với các giải pháp trên, Thành phố yêu cầu các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế: công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế kịp thời theo quy định hiện hành. Nâng cao chất lượng công tác khai thuế qua mạng Internet, mở rộng các dự án quản lý thuế hiện đại, nộp thuế điện tử. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh cùng với rà soát lại mức thuế khoán đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chống thất thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Đẩy mạnh đấu giá đất, tạo thêm nguồn thu cho đầu tư phát triển. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ giao và tăng tối thiểu 14-16% so với thực hiện thu năm 2015.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Bên cạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng và đâu tư, giải pháp quan trọng trong 3 tháng cuối năm của Thành phố là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó ban lãnh đạo thành phố đề ra nhiệm vụ tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức với nhân dân, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp theo hướng quyết liệt, sâu sát, phối hợp tốt giữa các cấp, các ngành. Hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức các sở, ban, ngành theo Nghị quyết 39 và Quyết định của UBND TP. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của chính quyền điện tử. Trong đó triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo kế hoạch. 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 trong lĩnh vực tư pháp gắn với việc khai thác cơ sỏ dữ liệu dân cư của thành phố.

Đồng thời các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt “ Năm trật tự, văn minh đô thị”, trọng tâm là các vấn đề về hạ tầng, cây xanh, công viên, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, quảng cáo... Từ các nhiệm vụ, giải pháp trên, Thành phố phấn đấu hoàn thành kế hoạch tất cả các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa- xã hội- đô thị - môi trường. Xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trần Vũ