Chiều 6-4, Hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về "Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân" do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình đề ra sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.

Các ý kiến tham luận, thảo luận của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các doanh nghiệp tư nhân bày tỏ sự nhất trí cao với nhận định, đánh giá tình hình và kết quả sau 8 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); khẳng định đây là nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống nhanh, đạt hiệu quả cao, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn bổ sung những ưu điểm và hạn chế, yếu kém và nguyên nhân từ bản thân doanh nghiệp và từ các cơ quan chức năng các cấp, nêu lên nhiều kinh nghiệm tốt trong phát triển kinh tế tư nhân. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Những quan điểm đúng đắn của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân ở nước ta. Sau 8 năm tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp, các ngành, kinh tế tư nhân đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, có vai trò và vị trí ngày càng tăng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế, sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Đại hội IX, Đại hội X, Đảng ta luôn xác định: "Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh". "Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế…" và khẳng định rõ quan điểm tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện "Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân". Từ phân tích, đánh giá các nguồn lực, tiềm năng của đất nước, nhất là từ thực tiễn phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân ở nước ta những năm qua và kinh nghiệm quốc tế, đồng chí Trương Tấn Sang nhận định: tiềm năng phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong những năm tới là hết sức to lớn. Với hàng triệu hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động và ngày càng phát triển nhiều hơn, với những kinh nghiệm và nguồn vốn từng bước được tích lũy trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, hội nhập kinh tế thế giới, nhất định sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân được thành lập, đi vào hoạt động; nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ vươn lên thành tập đoàn kinh tế mạnh có uy tín trong nước và quốc tế. Kinh tế tư nhân sẽ có những đóng góp to lớn hơn nữa vào thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khẳng định các quan điểm, nội dung trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân" vẫn còn nguyên giá trị cần tiếp tục được triển khai thực hiện, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Một là, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân và các ngành, các cấp về chủ trương nhất quán phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước; đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng. Hai là, bám sát các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết, cần bổ sung một số nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, bao gồm: Tổ chức tốt việc cụ thể hóa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Những nội dung chưa rõ ràng, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật cần được khắc phục; điều chỉnh cơ chế phân cấp và phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước về đầu tư; quan tâm đầy đủ việc bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông thiểu số; hướng dẫn đầy đủ việc xử lý các trường hợp doanh nghiệp vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của Luật; có văn bản hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động tổ chức cơ sở Đảng và các đoàn thể tại doanh nghiệp đúng theo Điều 6 Luật Doanh nghiệp và Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển kinh tế tư nhân. Sửa đổi, bổ sung một số quy định để giải quyết những vấn đề bất cập trong thực hiện chính sách về đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp. Sửa đổi các quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế theo hướng đơn giản hơn các thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán cho phù hợp với trình độ, quy mô, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa; có cơ chế để doanh nghiệp của tư nhân được vay vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) như các doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu bổ sung và mở rộng hình thức bảo lãnh vay cho doanh nghiệp ở những lĩnh vực mà Nhà nước khuyến khích phát triển; tiếp tục rà soát, bãi bỏ các khoản phí, lệ phí không hợp lý; ưu tiên nhiều hơn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh ở những khu vực khó khăn, vùng núi, biên giới và hải đảo. Bảo đảm quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động trong khu vực kinh tế tư nhân. Sớm sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dạy nghề; nghiên cứu xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản có liên quan, nhằm làm rõ hơn trách nhiệm và quyền hạn của người lao động, người sử dụng lao động trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về lao động để chủ động uốn nắn những sai phạm trong quản lý lao động, ổn định môi trường kinh doanh. Sớm có chương trình quốc gia về hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chương trình quốc gia về đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, trong đó chú trọng thỏa đáng đối với doanh nghiệp tư nhân. Tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao trình độ chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; hình thành thị trường công nghệ; tiếp tục triển khai tích cực và đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh cung cấp thông tin kinh tế, dự báo để hướng dẫn, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp. Ba là, thực hiện tốt việc bảo đảm sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; khuyến khích và mở rộng các hình thức hợp tác, liên kết, liên doanh giữa kinh tế tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra mối quan hệ hợp tác, cạnh tranh, cùng có lợi. Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng vừa khuyến khích kinh tế tư nhân vừa và nhỏ phát triển, vừa khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển với quy mô ngày càng lớn, từng bước hình thành các đơn vị kinh tế tư nhân mạnh, các tập đoàn, tổng công ty lớn đủ sức góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong và ngoài nước. Bốn là, tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, các cấp đối với khu vực kinh tế tư nhân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên có thái độ ứng xử đúng đắn, tạo thuận lợi, đồng thời quản lý sâu sát các hoạt động của kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo cơ chế hậu kiểm; kịp thời động viên, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, uốn nắn những lệch lạc, sai phạm. Định kỳ sơ kết, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, sớm có quy chế quản lý việc tổ chức tôn vinh, trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tư nhân. Việc xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể tại doanh nghiệp được quan tâm đúng mức theo đúng Luật Doanh nghiệp hiện hành và Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đánh dấu một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, một bước tiến quan trọng trong tư tưởng giải phóng triệt để sức sản xuất của Đảng, tạo môi trường kinh doanh và tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân thực sự phát triển bền vững, trở thành một trong những động lực của nền kinh tế thì bên cạnh những quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, khu vực kinh tế tư nhân cần có sự tích cực, chủ động vươn lên hơn nữa, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, khai thác triệt để mọi tiềm năng để tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo TTXVN